Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας
Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας των Φοιτητών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος δομημένου με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών και η ισότιμη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, των κοινωνικά ευάλωτων φοιτητών και των φοιτητών ΑΜεΑ ή /και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.


Η στόχευση αυτή υποστηρίζεται με την υλοποίηση κυρίως των ακόλουθων δράσεων:

α. Παρακολούθηση και υποστήριξη κοινωνικά ευάλωτων φοιτητών και ΑΜεΑ.
β. Ψυχοκοινωνική στήριξη και προαγωγή της υγείας των κοινωνικά ευάλωτων φοιτητών και ΑΜεΑ.
γ. Παρεμβάσεις προσβασιμότητας.
δ. Παρεμβάσεις ενίσχυσης των νεοεισερχόμενων φοιτητών που ανήκουν στην ομάδα στόχο.

 

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το έργο υλοποιείται μέσα από 6 Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) (βλ. Γραφική Παράσταση 1).

• Το ΠΕ1 έχει στόχο την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής προόδου της ομάδας στόχου, την
επιτήρηση βίο-ψυχό-κοινωνικών δεικτών που επιδρούν στην ακαδημαϊκή επίδοση των κοινωνικά
ευάλωτων φοιτητών μέσα από τη δημιουργία ενός ιδρυματικού κοινωνικού παρατηρητηρίου.
• Το ΠΕ2 έχει στόχο την ενίσχυση της φροντίδας υγείας και την έγκαιρη διάγνωση και διαχείριση
βιοψυχοκοινωνικών προβλημάτων και μαθησιακών δυσκολιών των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων
φοιτητών και ΑΜεΑ μέσα από την ανάπτυξη ενός Ιατρείου και ενός Κέντρου Συμβουλευτικής και
Ψυχολογικής Υποστήριξης.
• Το ΠΕ3 έχει στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας στη γνώση μέσα από τον εκσυγχρονισμό
της διδακτικής/εκπαιδευτικής προσέγγισης, των μεθόδων διδασκαλίας, την προσαρμογή των
διδακτικών εργαλείων στις ανάγκες της ομάδας στόχου και την επιμόρφωση των διδασκόντων
προκειμένου να ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες της ομάδας στόχου.
• Το ΠΕ4 έχει στόχο τη βελτίωση της φυσικής προσβασιμότητας στις υποδομές του ιδρύματος μέσα
από τη διερεύνηση και καταγραφή των υφισταμένων προβλημάτων προσβασιμότητας, τη
διατύπωση προτάσεων στρατηγικής αντιμετώπισης των προβλημάτων και την εκπόνηση
τεχνικής έκθεσης για πλήρη προσβασιμότητα.

• Το ΠΕ5 έχει στόχο την ομαλή ένταξη των φοιτητών στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις, την έγκαιρη
αντιμετώπιση προβλημάτων προσαρμογής και την εξατομικευμένη εκπαιδευτική ενίσχυσή τους
μέσα από την ανάπτυξη ενός μηχανισμού υποδοχής των νεοεισερχόμενων φοιτητών, μέσα από
την παράλληλη στήριξή τους σε δύσκολα μαθήματα και μέσα από την εξατομικευμένη
εκπαιδευτική υποστήριξη και καθοδήγησή τους στη διάρκεια των σπουδών τους (mentoring).
• Το ΠΕ6 έχει στόχο τη δημοσιότητα και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, την ανάπτυξη
ενός ιδρυματικού διαλόγου με επίκεντρο την ενίσχυση των κοινωνικά ευάλωτων φοιτητών και
ΑΜεΑ και την προώθηση επιστημονικά τεκμηριωμένων λύσεων και προτάσεων αντιμετώπισης
των προβλημάτων προσβασιμότητας και την ακαδημαϊκής αποτυχίας στους φοιτητές αυτούς.

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

• Κανονιστικό πλαίσιο ιδρυματικού κοινωνικού παρατηρητηρίου και λειτουργίας Κέντρου
Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥΨΥ).

• Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη συλλογή δεδομένων.
• Ετήσιες εκθέσεις παρεχόμενων υπηρεσιών (ψυχοκοινωνικής στήριξης, υποδοχής, καθοδήγησης
και υποστήριξης νεοεισερχομένων φοιτητών).
• Διδακτικό υλικό προσαρμοσμένο σε εντυπο-ανάπηρους φοιτητές.
• Παραστατικά προμηθειών/υπηρεσιών.
• Τεχνική έκθεση προσβασιμότητας.
• Υλικό δράσεων δημοσιότητας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email για απορίες – ερωτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Submit

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.

2810 379 539
2810 379 541

Ιατρείο
2810 379 166

ΕMail

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Πρώην κτήριο της ΣΕΥΠ στην κεντρική αυλή του
ΕΛΜΕΠΑ, βάθος διαδρόμου αριστερά.
Ⓒ Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - 2021 All rights reserved.