Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας
Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας των Φοιτητών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνικό Παρατηρητήριο

Ευάλωτων ομάδων φοιτητών ΕΛΜΕΠΑ

Το Κοινωνικό Παρατηρητήριο έχει ως σκοπό τη συστηματική καταγραφή και ανάλυση βιο-ψυχο-κοινωνικών δεικτών που επιδρούν στην ακαδημαϊκή πρόοδο των φοιτητών καθώς και την προώθηση προτάσεων για τη βελτίωση της ακαδημαΙκής προόδου των φοιτητών του ιδρύματος.

Αντικείμενα:

• Συλλέγει, καταγράφει και αναλύει πληροφορίες που σχετίζονται με τα αντικείμενα της δραστηριότητας του.

• πραγματοποιεί επιστημονικές έρευνες και μελέτες.

• αναπτύσσει μεθόδους, οι οποίες ενισχύουν την συγκρισιμότητα των αναλύσεων του.

• συνδέεται με αντίστοιχα παρατηρητήρια σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

• συνεργάζεται με επιστημονικούς, ερευνητικούς και πανεπιστημιακούς φορείς.

Ειδικοί Στόχοι:

• Παρακολούθηση ακαδημαϊκής προόδου των φοιτητών του ΕΛΜΕΠΑ και επιτήρηση βίο-ψυχό-κοινωνικών δεικτών που επιδρούν στην ακαδημαϊκή τους επίδοση.

• Συστηματική παρακολούθηση και εναρμόνιση με εθνικές πολιτικές σε θέματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, εργασίας, προσβασιμότητας και εκπαίδευσης κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και ΑΜεΑ.

• Συστηματική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών και πρακτικών του ιδρύματος για τη βελτίωση της επάρκειας του ιδρύματος και των μελών του, σε ζητήματα εκπαίδευσης κοινωνικά ευάλωτων φοιτητών και ΑΜεΑ καθώς επίσης και σε ζητήματα επάρκειας
σε προσβάσιμες υποδομές και εξατομικευμένες υπηρεσίες και γνώσεις που να καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες των φοιτητών αυτών.
Δεδομένα που συλλέγονται:

• Υγειονομικής φροντίδας (π.χ. συχνότερα προβλήματα υγείας, φαρμακευτική αγωγή/ συνταγογράφηση, αιτίες επίσκεψης στο ιατρείο του ιδρύματος, κ.α.)

• Ψυχολογικής υποστήριξης (π.χ. συχνότερα προβλήματα ψυχικής υγείας, φαρμακευτική αγωγή, αιτίες επίσκεψης στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης όπως προβλήματα προσαρμογής, διαπροσωπικών σχέσεων, διαχείριση άγχους).

• Κοινωνικής μέριμνας (π.χ. ζητήματα οικονομικής φύσεως, σίτισης, στέγασης, προσβασιμότητα σε υπηρεσίες, ανάγκες ενημέρωσης και διεκδίκησης δικαιωμάτων, κ.α.)

• Εκπαιδευτικής υποστήριξης (π.χ. διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εξατομικευμένες διδακτικές μεθοδολογίες και προσεγγίσεις, συμμετοχή σε μαθήματα παράλληλης στήριξης, κ.α.)

Διαδικασίες ένταξης:

Για την ένταξη των φοιτητών στο ιδρυματικό κοινωνικό παρατηρητήριο έχουν υιοθετηθεί συγκεκριμένα κριτήρια και διαδικασίες που περιγράφονται στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου. Οι ευάλωτες/ευπαθείς ομάδες ορίζονται στη βάση του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α΄ άρθρο 1 παρ. 4) κατά τον οποίο «Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού», γενικά, νοούνται οι κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων ή σωματικών ή ψυχικών διαταραχών, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής ή ευρύτερα περιφερειακής οικονομίας”.


Για την ένταξη στο κοινωνικό παρατηρητήριο πραγματοποιούνται οι παρακάτω ενέργειες:


• γραπτή και προφορική ενημέρωση των νεοεισερχόμενων φοιτητών σχετικά με τη λειτουργία του κοινωνικού παρατηρητηρίου, κατά την περίοδο των εγγραφών.

• γραπτή (και ηλεκτρονική) συγκατάθεση των φοιτητών για ένταξή τους στο κοινωνικό παρατηρητήριο και παραχώρηση πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα.

• γραπτή (και ηλεκτρονική) συγκατάθεση των φοιτητών για παραχώρηση στοιχείων επικοινωνίας με σκοπό την τακτική/εξαμηνιαία ενημέρωσή τους σχετικά με την προσωπική τους ακαδημαϊκή επίδοση και πορεία, σχετικά με μαθήματα που χρήζουν προσοχής και βελτίωσης καθώς και σχετικά με υπηρεσίες του ιδρύματος που θα υπάρχουν διαθέσιμες για βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης.


Σημεία ενημέρωσης για το Κοινωνικό Παρατηρητήριο: Γραμματείες Τμημάτων, Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, Ιατρείο, Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

Διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων:

Το κοινωνικό παρατηρητήριο διαθέτει ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταχώριση της πληροφορίας. Τα δεδομένα -έπειτα απο τη γραπτή συγκατάθεση του φοιτητή – συγκεντρώνονται αυτόματα και κωδικοποιημένα, σε ενιαία βάση δεδομένων, για επεξεργασία και εξαγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων. Για τη συλλογή και τη διαχείριση των δεδομένων έχει διαμορφωθεί ειδικό πρωτόκολλο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που ορίζει με σαφήνεια τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email για απορίες – ερωτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Submit

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.

2810 379 539
2810 379 541

Ιατρείο
2810 379 166

ΕMail

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Πρώην κτήριο της ΣΕΥΠ στην κεντρική αυλή του
ΕΛΜΕΠΑ, βάθος διαδρόμου αριστερά.
Ⓒ Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - 2021 All rights reserved.